Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIOBEURS TILBURG

1. Definities en Toepasselijkheid

1.1. De Radiobeurs: de rechtspersoon, statutair gevestigd te Tilburg, feitelijk gevestigd te Tilburg aan de Heuvelstraat 127-129.

1.2. De klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Radiobeurs een overeenkomst sluit.

1.3. Overeenkomst: alle overeenkomsten die tussen de Radiobeurs en de klant tot stand komen via de webwinkel van de Radiobeurs (http://www.radiobeurs-tilburg.nl/)

1.4. Herroepingstermijn: termijn van 14 werkdagen waarin de klant zonder opgave van redenen de overeenkomst kan ontbinden en het product in de originele verpakking en onbeschadigd kan retourneren.

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn onder uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomsten tussen de Radiobeurs en de klant.

1.6. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.7. Indien één of meerdere bepalingen die in deze algemene voorwaarden of een tussen de klant en de Radiobeurs gesloten overeenkomst zijn opgenomen nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst onverminderd van toepassing. De Radiobeurs zullen in dat geval in overleg treden over een nieuwe bepaling die de nietige c.q. vernietigde bepaling zal vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

2. Aanbiedingen, prijzen en offertes

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is opgenomen.

2.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in euro’s en inclusief BTW, maar exclusief de wettelijke verplichte bijdragen, zoals de verwijderingsbijdrage, en verzend-, aansluit- of bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3. Verkoopprijzen staan aangegeven bij het betreffende product.

2.4. Indien bij een product een onjuiste prijs is vermeld acht de Radiobeurs zich niet aan deze onjuiste prijsvermelding gebonden.

2.5. Alle door de Radiobeurs uitgebrachte offertes zijn geldig voor een periode van 14 dagen en komen bij afloop van die termijn automatisch te vervallen, tenzij anders vermeld. De Radiobeurs behoudt zich tevens het recht voor een offerte in te trekken voordat de offerte door de klant is aanvaard. De klant kan in bovenstaande gevallen op die offerte dan in en buiten rechte geen beroep meer doen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De Radiobeurs kan onderzoek instellen naar de kredietwaardigheid van de klant, alsmede naar al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Radiobeurs op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zal zij gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

3.2 Na totstandkoming van de overeenkomst via elektronische weg zal de Radiobeurs langs elektronische weg een bevestiging sturen van de bestelling.

3.3 De Radiobeurs zorgt voor passende technische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data met betrekking tot het totstandkoming van de overeenkomst en de daaropvolgende betaling.

4. Recht van herroeping

4.1 De klant heeft de mogelijkheid om binnen 14 werkdagen en zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze ontbindingstermijn gaat lopen op de dag nadat de klant het bestelde product/de bestelde producten geleverd heeft gekregen.

4.2 De klant is verplicht zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan gedurende de herroepingstermijn.

4.3 Indien de klant gebruik maakt van het recht op herroeping dient het product inclusief alle geleverde toebehoren onbeschadigd en in de onbeschadigde originele verpakking te retourneren.

4.4 De kosten voor terugzending nadat de klant van het recht van herroeping heeft gebruik gemaakt komen voor rekening van de klant.

4.5 Indien de klant (een deel van) het bedrag voor het geleverde product inmiddels heeft betaald zal de Radiobeurs dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen, terugbetalen.

4.6 Indien in een bepaald geval het herroepingsrecht is uitgesloten zal de Radiobeurs dit uitdrukkelijk melden vóórafgaand aan het sluiten van de overeenkomst met de klant.

5. Garantie

5.1 De Radiobeurs staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2 Een door de Radiobeurs, de fabrikant of de importeur als aangeboden garantieregeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument terzake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Radiobeurs jegens de Radiobeurs kan doen gelden op grond van de Wet en/of de overeenkomst op afstand.

6. Levering

6.1 De Radiobeurs zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij de uitvoering van de overeenkomst.

6.2 Levering vindt plaats op het door de klant doorgegeven adres.

6.3 De Radiobeurs zal het bestelde product/de bestelde producten zo spoedig mogelijk verzenden. Bestelde producten zullen uiterlijk binnen 30 dagen na totstandkoming van de overeenkomst worden afgeleverd, tenzij met de klant een andere leveringstermijn is afgesproken. Mocht de Radiobeurs niet in staat zijn om aan deze leveringstermijn te voldoen, dan stelt zij de klant hiervan onverwijld in kennis. De klant heeft in dat geval het recht om zonder kosten de overeenkomst te ontbinden. Inmiddels door de klant betaalde bedragen zullen door de Radiobeurs uiterlijk binnen 14 dagen worden terugbetaald.

6.4 In het geval een besteld product niet meer leverbaar blijkt zal de Radiobeurs indien mogelijk een voorstel doen voor het leveren van een vergelijkbaar vervangend artikel.

7. Betaling en eigendomsvoorbehoud

7.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat het bestelde product/de bestelde producten zijn geleverd, tenzij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

7.2 De Radiobeurs kan aan de klant vragen een vooruitbetaling te doen van maximaal 50% van het totaalbedrag. Indien blijkt dat een product niet leverbaar is of de bestelling om een andere reden niet uitgevoerd kan worden zal de Radiobeurs de betaalde vooruitbetaling binnen 14 dagen aan de klant terugbetalen.

7.3 De klant is verplicht om de Radiobeurs de juiste betaalgegevens door te geven en indien deze gegevens wijzigen dit onverwijld aan de Radiobeurs kenbaar te maken.

7.4 In geval van wanbetaling van de klant heeft de Radiobeurs behoudens wettelijke beperkingen, het recht om eventueel in verband met de wanbetaling gemaakte/te maken redelijke kosten bij de klant in rekening te brengen.

7.5 Geleverde producten blijven eigendom van de Radiobeurs totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

8. Geschillen en Toepasselijk recht

8.1 Indien de klant ontevreden is over de uitvoering van de overeenkomst dient de klant dit binnen bekwame tijd na constatering van de gebreken, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan de Radiobeurs bekend te maken.

8.2 Op een bij de Radiobeurs ingediende klacht wordt binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag van ontvangst van de klacht door de Radiobeurs geantwoord, dan wel wordt de ontvangst van de klacht binnen deze tijd bevestigd met daarbij een indicatie wanneer de klant een antwoord kan verwachten.

8.3 Een eventuele klacht kan door de klant tevens per e-mail worden ingediend.

8.4 Op alle overeenkomsten tussen de Radiobeurs en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »